Handelsbanken säljer aktier i Mastercard

Handelsbanken har avyttrat sitt innehav i Mastercard Inc. Innehavet erhölls när bolaget övergick från att vara en medlemsägd organisation till att bli ett noterat bolag.

Försäljningen beräknas generera en total realisationsvinst efter skatt på cirka 620 miljoner kronor, vilken kommer att ingå i resultatet för det första kvartalet 2016. Aktierna har tidigare marknadsvärderats i Övrigt totalresultat, varför Handelsbankens egna kapital inte påverkas. Transaktionerna beräknas minska bankens riskexponeringsbelopp med drygt 700 miljoner kronor.

Försäljningen har ingen påverkan på kortverksamheten i Handelsbanken.